Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Στο σύνορο», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 422-424 (Απρίλιος-Ιούνιος 1990), σ. 64-66