Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Το γράμμα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 422-424 (Απρίλιος-Ιούνιος 1990), σ. 62-64