Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιώργου Δ. Κουλούκη, Τα παιδιά του κύματος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 44