Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Β. Η. Βογιατζόγλου, Δεκατρείς εκδοχές για το Στίγμα (και οχτώ παραινέσεις)», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 44-45