Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Βιίνερ-σμαίε», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 80-82