Είστε εδώ

Δεπούντης Ιάσων, «7 του Ταλαντωτή/ Επιγράμματα για τον Ιάννη Ξενάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 374-376 (Απρίλιος-Ιούνιος 1986), σ. 71-72