Είστε εδώ

Μπελιές Ερρίκος, «Pavane pour une saison», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 353-356 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1984), σ. 123