Είστε εδώ

Μπελιές Ερρίκος, «Η διαδικασία της δαπάνης», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 353-356 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1984), σ. 123