Είστε εδώ

Γιοκαρίνη Κούλα, «Πρόζα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 116