Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Απόπειρες φυγής. Βιεννέζικη Σουίτα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 81-86