Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Από το απόγευμα ενός αεροστάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 70-71