Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Το βρώμικο δόντι της πόλης», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 338-340 (Απρίλιος-Ιούνιος 1983), σ. 70