Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Φάτα Μοργκάνα», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 290-292 (Απρίλιος-Ιούνιος 1979), σ. 84-91