Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Η ανισότροπη περιφορά», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 126-129