Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Ιωάννου, Η μόνη κληρονομιά, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 92-93