Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Καραβασίλη, Καλλιέργεια του αίματος», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 84