Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργη Διλμπόη, Ο επαρχιώτης», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 36