Είστε εδώ

«Περιεχόμενα ΙΘ' τόμου (1973)», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 243-245