Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Πέτρου Σπεντζή, Παραλογή από την Αποκάλυψη του Ιωάννη», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 239-240