Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Χριστόφορος Λιοντάκης, Το τέλος του τοπίου», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 236-238