Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Κατερίνα Πλασσαρά, Μικρός ιδιωτικός φόνος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 176-177