Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Αυρήλιος Ευστρατιάδης, Η σκάλα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 117