Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Μουρέλου, Μεταμορφώσεις του χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 37-38