Είστε εδώ

«35η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 197