Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ειρήνης Παναγή-Τσουλλή, Του πολέμου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 196-197