Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «35η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 149