Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «[Επιστολή]», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 149