Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Β. Στεριάδη, Ο κ. ΙΒΟ. », Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 146