Είστε εδώ

Χαρκιανάκις Στυλιανός Σ., «Η σχέσις θεολογικών και αισθητικών κατηγοριών εις την Αποκάλυψιν του Ιωάννου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 133-142