Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ιφιγένειας Διδασκάλου, Χρονικά», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 101-102