Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Η ελεύθερη φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 70-84