Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ανδρέα Τσούρα, Συνομιλία με το χρόνο», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 172-174 (Ιούνιος-Αύγουστος 1969), σ. 118-119