Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μάχης Μουζάκη, Ανδρομάχης δράματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 172-174 (Ιούνιος-Αύγουστος 1969), σ. 117-118