Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Λουκά Αξελού, Απάρθινα Ακρόλεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 101