Είστε εδώ

Sartre Jean-Paul, «Ένα απόσπασμα από τη Ναυτία», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 65-70