Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μαρίας Περ. Ράλλη, Από το ένα στο άλλο, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 249-250