Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κατερίνας Ι. Κακούρη, Διονυσιακά (εκ της σημερινής λαϊκής λατρείας των Θρακών)», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 132