Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Μετανάσται», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 158