Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 134