Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τίμου Μαλάνου, Καβάφης 2, φύλλα τετραδίου και άλλα,», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 376