Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Η έξοδος δεν ήταν πουθενά», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 204-209