Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Το σχέδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 101 (Ιούλιος 1963), σ. 209