Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Κ., «Ωμορφιά», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 219