Είστε εδώ

Μπούμη-Παπά Ρίτα, «Ενέδρα για τον αθώο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 106