Είστε εδώ

Prassinos Gisèle, «Οι ρούπες», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 63-65