Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Σπουδή», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 272