Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Ο επισκέπτης της μοναξιάς», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 176-178