Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 83-85