Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Περιθώριο. Ιταλοί λυρικοί του καιρού μας», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 81-83