Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 79-80